Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser
§ 1. Anvendelse:
§ 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale.
          Købers indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse, med mindre Scan Parts Aps skriftlig har accepteret disse.


§ 2. Tilbud og pris:
§ 2.1 Hvis andet ikke er aftalt, finder Scan Parts Aps’s til enhver tid gældende prisliste anvendelse.
§ 2.2 Alle priser er eksklusive merværdiafgift eller andre offentlige afgifter.
§ 2.3 Tilbud er gældende 30 dage, hvis ikke andet er anført, men gives i øvrigt uden forbindende og med forbehold for
          mellemsalg.

§ 3. Levering:
§ 3.1 Levering sker altid ab lager Viby Sjælland.

§ 4. Forsinkelse:
§ 4.1 Scan Parts Aps er ikke ansvarlig for forsinkelse.
§ 4.2 Scan Parts Aps er under ingen omstændigheder ansvarlig for økonomiske konsekvenstab,
          herunder driftstab, tidstab eller tab lidt af tredjemand.

§ 5. Betaling:
§ 5.1 Betaling skal ske i overensstemmelse med de på tilbud/faktura angivne betingelser.
§ 5.2 Erlægger køberen ikke betalingen til forfaldstid, er Scan Parts Aps berettiget til fra forfaldsdagen,
          at beregne morarenter af det til enhver tid forfaldne beløb.

§ 6. Ejendomsforbehold:
§ 6.1 Varerne forbliver Scan Parts Aps’s ejendom, indtil betaling af samtlige beløb vedrørende leverance er erlagt
          fuldt ud.

§ 7. Ansvarsfrihed:
§ 7.1 Al rådgivning fra Scan Parts Aps’s side er udelukkende af vejledende art og der kan således ikke påføres
          Scan Parts Aps et rådgiveransvar.
§ 7.2 Hvis det indkøbte skal inkorporeres af køberen i dennes eller tredjemands produkter, og det viser sig at det
          købte ikke fungerer tilfredsstillende i disse produkter, bærer køberen selv ansvaret herfor.

§ 8. Returnering:
§ 8.1 Returnering af varer kan kun finde sted efter aftale indtil 30 dage fra fakturadato og ved franko
          fremsendelse i ubrudt originalemballage og i hel og ubeskadiget stand til Scan Parts Aps’s adresse og med
          angivelse af fakturanummer, returvarenummer samt oplysning om, hvem hos Scan Parts Aps det er aftalt.
          Der beregnes et ekspeditionsgebyr på 20 %.
§ 8.2 Specielt fremskaffede varer samt specielt tilvirkede varer tages ikke retur.

§ 9. Ansvar for mangler:
§ 9.1 Køber skal kontrollere og undersøge leverancen umiddelbart efter modtagelsen. Eventuelle mangler skal
          straks og senest 8 dage efter levering meddeles Scan Parts Aps. Mangler kan ikke gøres gældende overfor
          Scan Parts Aps senere end 8 dage efter Scan Parts Aps levering af varen. Hvor det drejer sig om
          fejlekspederede varer, skal reklamation ske indenfor 14 dage fra fakturadato.
§ 9.2 Hvis leverancen er mangelfuld, påtager Scan Parts Aps sig efter eget valg, enten at ombytte den
          mangelfulde leverance ved levering af en ny tilsvarende leverance, eller kreditere købet for den mangelfulde
          leverance, eller udbedre manglen.
§ 9.3 Ved reparation og ombytning skal køber returnere den defekte leverance. Returnering og fremsendelse
          på ny sker for købers regning og risiko.
§ 9.4 Udover det ovenfor anførte kan køber ikke rejse krav af nogen art mod Scan Parts Aps.
§ 9.5 Såfremt Scan Parts Aps efter modtaget reklamation kan konstatere, at der ikke foreligger nogen mangel for
          hvilken Scan Parts Aps har afhjælpningspligt, tager Scan Parts Aps forbehold for enhver udgift og ethvert
          tab afholdt eller lidt af Scan Parts Aps som følge af reklamationen.
§ 9.6 Scan Parts Aps hæfter ikke for mangler, der skyldes fejlagtig behandling, befordring, opbevaring eller i øvrig
          forsømmelse af andre end Scan Parts Aps.
          Scan Parts Aps’s ansvar omfatter kun mangler, der viser sig under en normal og hensigtsmæssig
          opbevaring og brug af varen.
§ 9.7 Scan Parts Aps fraskriver sig ethvert ansvar for andre økonomiske konsekvenstab som følge af eventuelle
          mangler, herunder driftstab, tidstab og tabt arbejdsfortjeneste.

§ 10. Produktansvar:
§ 10.1 Bortset fra tilfælde, hvor skade og ansvar er omfattet af ufravigelige bestemmelser i gældende lov om
            produktansvar, gælder følgende bestemmelser om Scan Parts Aps’ ansvar for skade forvoldt af den
            leverede vare eller serviceydelse.
§ 10.2 Scan Parts Aps er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter
            hvori disse indgår.
§ 10.3 Scan Parts Aps er ikke ansvarlig for økonomisk konsekvenstab, herunder driftstab, tidstab og
            tabt arbejdsfortjeneste.
§ 10.4 I den udstrækning Scan Parts Aps måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber
            forpligtet til at holde Scan Parts Aps skadesløs i samme omfang, som Scan Parts Aps’s ansvar er
            begrænset efter de tre foregående punkter.
§ 10.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i h.t. til dette punkt, skal denne
            part straks underrette den anden herom.
§ 10.6 Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav,
            der er rejst mod Scan Parts Aps på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af den af Scan Parts
            Aps’s leverede vare eller serviceydelse.

§ 11. Force majeure:
§ 11.1 Skulle muligheden for at opfylde eller modtage leverance væsentligt besværliggøres hos en af partnerne,
            som følge af arbejdskonflikt, andre omstændigheder udenfor partnernes kontrol, såsom krig,
            myndighedernes foranstaltninger, omfattende driftsforstyrrelser, udeblivelse eller energimangel,
            er den pågældende part berettiget til at ophæve en indgået aftale.
§ 11.2 Den part som vil påberåbe sig ret i henhold til ovenstående, skal uopsættelig skriftligt give den anden
            part meddelelse herom.

§ 12. Ansvarsfraskrivelse:
§ 12.1 Ovennævnte punkter indeholder bestemmelser, efter hvilke Scan Parts Aps fraskriver sig et ansvar.
            Køber bør selv tegne forsikring i det omfang, køber ønsker at sikre sig mod sådanne tab,
            eller køber må indregne risikoen for tab i sin avance.

§ 13. Lovvalg og værneting
§ 13.1 Tvistigheder i anledning af aftaler eller tilbud og alt, som har sammenhæng hermed,
            skal afgøres efter dansk ret.
§ 13.2 Bortset fra, hvad der følger af pkt. 10.6 ovenfor, skal enhver tvist afgøres ved Sø- & Handelsretten
             i København med appel til højesteret, dog kan Scan Parts Aps vælge at udtage stævning eller foretage
             retsskridt ved købers hjemting eller på ethvert sted, der efter gældende ret er lovligt værneting.

Søg efter sider, kategorier eller varenummer.